Dieta.ge
04.10.14 09:35td> d cldth="100%" boyle="tefont-wght=":bold;iatme=pa"52191სᜐს 8141a> ს მᕐ ᤣლიჃარი<ᘐᕐშ, იხეა"იᐕ ᒐიᣡვლა"ი .. 1 იᦔᔨი 17 ᓘᝠატᠣ იᐛა᝕ლᘐᛘᣡᨘᐕლ..r />&n ᛘე᧔მᕘᘥ რ᜛ტრაქტ᪘ტᐠ: r />&n 1) ემᕘᓐᘐᕐშᠥ ᚡრ᜛ᙖე tp://unbit.ly/1rn5DIur />&n 2) ᕘრᬧობქ ᠔გისტრაცია&n სᕡორეᘖაშია< შᒐსიხლა"ი ᙘ ᣡ ი იᐕხ᭘ტᠠგᗃЛИЧНЫЙ КАБИНЕТr />&n 3) ი ᡣ იᐛᙔნᗘ ი< ᒐᕐᘬერᕡჃელᛃᤣლიჃიᐛა᝕ლᘐᛘᣡᨘᐕლგ? r />&n - ᩝᕘრ ᕐშᙔნᗘ ი< ომეថს ᘐბქს Ⴣეᔕოᚘ ენა:, სჃომეថს ᘐბქ ეროა᝕ᐓგენლრ იხᑘტᠠ៘:ᤐ᝕დექᑛ ი ᐕ ეᔕოᐢენა: ᗕლᘐინᡡრ᜛Ⴣᘛᮘᓐᘐᐕ ᒐი᠙ოᕘრᣚჃროდ᪔ნტაქᑛ..r />&n 4) ემᕘᓐᘐᕐშᠥ ᩝᕘრ᜙ ᒐᕐრეᓖე , „Биржеваяплощадка“-სᥝᕘრᛔგᗃᩘᐛა᝕ᗕლა"ია 185ომეថს ᘐ იᐕᡘᐕელი:ი<, ᩝᕘრ ᡘᐡᗝს ს Ⴣემᕘᓐᘐᕐშᠥ ᐕ ომეថს ᘐ იᐕᡘᐕელი:ი<ი< 2ი ᕐშᙔნᗘ ი< ემაექᒘ იტᠠᐨ, (ესვლა"ᡘᐕშემᘔ᫔ ი< ថს რი ᡘᐡეᔕოᚘ ეᝃაზᜐᔠი ი&n ᛘᐡ ᐕᡘ,ემᕘᓐᘐᕐშᠥ ឝრეᕔლმჃომეថს ᘐ ᚡრ᜛ᙖე , ოდ᪔ ᒘᐡიᐕლᐓᚡ ᔕო᠐ს ე იიᐛა᝕ᩕდექᑛ ეᘜᗘ მჃᦐ"იᐡᙘ ეროერე/ᗃ„НАЧАТЬ“, იᐕᕐშᬝᕘრი&n ომეថს ᘐ ᚡრ᜛ᙖბი< ᒐᕐრეᓖᘘ< ᜙ᐢᩝᕘრ᜙ბი< ឝ᠝დ᪔ნტაქᑛ, სჃᘢეს შᛙᐢᩝᕘრ᜙ბი<მა, ოდᛃᛙᐢᒓექ ឝ᠝დ᪔ნტაჃᘢᮘᓐᘐჃომეថს ᘐ ᛘეჃეᔕოᚘ ეს შᒐსᙔნᗘ ი<ᗕლᘐ..r />&n იᐛა᝕ᛘᣡᨘᐕლᔑული ᗘᐕᜮეჃᓐს რე/᪕ელაზᗃᛐᔠᝠი იᦔᔨ..r />&n 5)ეგვ᝛᠃ᮓექᑛ ᗘᐕᜮეს შᒐსᛝდᢣᐓ᜙? ᗘᐕᜮეს შᒐსᛝდᢣᐓ᜙ ესვᐔ᫔ ი<მა ოდᓔსვᐔ ესᒠოდᕓექᑛ 100$..r />&n „ЛИЧНЫЙ СЧЕТ“- ᥝᕘრᛔგᗃᐠი ᦐ"იᐡᙘ ЗАКАЗАТЬ, ᕐშᬝᕘრი&n 6) ᐕᡘᔛᕐ ᗝᥝᕘრ ესᒠᘫიეᐘ< ᘒ᧝ლი: გᗃ..ეᔕᤕრეᐔ ი<, ᐢᜮ ᗝᥝᕘრ᜛ ᥝᕘრᨃᓐს სᒠᘫტრაᘠი ი<იჃამხმარებეᚘ ი<, ᠝დᛘ მᗐ ᛘᣡᨘᐕᝑქს შემექᒘ Ⴣᗝᥝᕘრ᜛ იᐕᒔრე/᪕ელაზᗃᛐზᗃᛐᘔრ იᐛა᝕ᛘᣡᨘᐕლᔑული ᗘᐕᜮეს 50%..ეᔕᤕრეᐔ შᗝᥝᕘრ᜛ ᥝᕘრᨃᓐს ს სᒠᘫტრაᘠი ი< ᡐს ტᠠგ ᒘᐡიᐕᕐᘡილრ ᗝᥝᕘრ᜛ ᛐᘔრ ᛔ/᪕ᔕᛘᣡ ᚡრ᜛ᙖე , ოდᛔ შ᜙ხეᕛ ᗘᥝᕘრ ესᒠᘫიᚘეᐘ< ᗝᥝᕘრ᜛ ᒐᕐრეᓖე ВАШИ РЕФЕРАЛЫ-სᥝᕘრᛔგ, Ссылка ᐢ Ссылка 2 - შᒐსიᬕᕐ᠓ᘐ..r />&n იᘫტᣠეᕔლქ ეროაᐢაქᑛბა:, იᛘᐡიობა< ᧢ᣠეᐘიᦔᔨა: ᗕლᘐr />&n td> dr> ig src="i//i/_if" width="178height="0"" st/>td> 14.08.14 07:03td> d cldth="100%" boyle="tefont-wght=":bold;iatme=pa"47380">екатерина сопинаa> ᒐსიხეიმეჃᛐსიხr />&n t />&n tp:/s/unw.w3fin"book.com/beautyroomkzr />&n t />&n ᗕ ᗝᥝᕘრ იᘫ᜙იᐕ ᒘᐡეიმე ᡘᬘ᠐მეᐘ< ი ᔕᤕრᥢუმეᐘ, ᩝᕘრ ᒔᗘᐕᕐᐖე ა< ᛐსიხ - ᔥსი<ი ᒘᐡეიმე. ᩝᕘრ᜙ᗘᐕ ᛘᣡᨘᐕᝑქქ ឝ᠝დᤔსვᘐ᝕დᐔ ᠣ ᛐსიხს ებᑛჃᣡ ᠐ს ᘐᓐს .r />&n t />&n ᩝᕘრ᜙ᗘᐕ ᗘᥝᕘრ ესᒠᘫიᚘეᐘ< ᛙᘐ ᦔგᗃემაექ ახეს შឝ᠝დ᪔ნᓘ ᠣᔑი&n t />&n ᐜტა/᪕ᔕᚣლია ᠣ ᛐსიხt />&n ᓢᠣᔑ᜘ხს ᛐსიხt />&n ១ᐜტᒚაზს ᛐსიხt />&n ᕐშᙔᣣმი&n ᗐმეᚘ&n ახეს შᛐსიხt />&n ᐜტა/ტრაᔫტᣠი d />&n t />&n 568773471 597776118td> dr> ig src="i//i/_if" width="178height="0"" st/>td> 14.03.14 05:57td> d cldth="100%" boyle="tefont-wght=":bold;iatme=pa"38890">pikria_5a> ᡮეულის მᙜრებᥪია dr> ig src="i//i/_if" width="178height="0"" st/>td> 30.09.13 08:14td> d cldth="100%" boyle="tefont-wght=":bold;iatme=pa"30419pikria_5a> ᡮეულის მᙜრებᥪია dr> ig src="i//i/_if" width="178height="0"" st/>td> 09.09.13 03:53td> d cldth="100%" boyle="tefont-wght=":bold;iatme=pa"28618pikria_5a> ᡮეულის მᙜრებᥪია dr> ig src="i//i/_if" width="178height="0"" st/>td> 25.07.13 02:45td> d cldth="100%" boyle="tefont-wght=":bold;iatme=pa"26574pikria_5a> ᡮᐖაშ᤮ეᣚი:ᤐსიიᐕოᚘ ი dr> ig src="i//i/_if" width="178height="0"" st/>td> 25.06.13 07:31td> d cldth="100%" boyle="tefont-wght=":bold;iatme=pa"25520">pikria_5a> ᬘ᝕დᐔ იᐕოᚘ ი dr> ig src="i//i/_if" width="178height="0"" st/>td> 23.06.13 08:37td> d cldth="100%" boyle="tefont-wght=":bold;iatme=pa"25436">marikuna10a> ელკᮝლლლ ენ ᕡს ლᕡს იᣨია იᘠბ᢮ᐖა ი 2ᙘ იᐕᕐᘡᙕᔕᚣს ᢣᐓ᜙ ტᓘ<რᚘ იᐕᡘ იᐕᕐᘡ ᫔ლკᘐᐠ!! ᛐ ი ᩔმაე იᐕᛃიᐛᕐშᙔნᗘ ᛐსი᠐მᛃᘒᛐს 1 ᙘეᚚ ეᝐᘡᙕᚚ ლკაზᗃᝢᠣᒙᐜტ ᖑესიᐛᐕᩕდᘡ ᔕᡘᔛᘥ ᓛიᘫ ᒙᐜტᛘᐛᕐობა<ᡘ წᩘᐛა ᮘეᚚ ᩔმ ემაᗮეᕛᔛᕐში ᑑლკ ი ᒐი᠙ᒐი᠙შᛐსი᠐მᛃმ᠔ᢕელ წᩘᐛა 1 ᜛ᐕᩕᔢᠣ ᨘᐕᕐ ឣლ᠘ ი 1 ᙘᕐრე᪐ᮘ ეᝐელოᨠᚘ ! ᑕᔕᕐ᠓ᘃᘒ᫘ ეს შ᠝დᛃឣლ᠘ ᛐᘔᦔᔨა: ᐕ ემᘔ᫔ ი< ᠐ტᓘ<ᐜ <ᡘ ᥔსᑙშᛐსᠡᗐმᚓᘡ ᛐსი᠐მᛃᐕᡘ ᡘᬘ᠐მეᐘ< ឣლ᠘ ᙠᕘრი dr> ig src="i//i/_if" width="178height="0"" st/>td> 15.12.10 12:24td> d cldth="100%" boyle="tefont-wght=":bold;iatme=pa"23670">pikria_5a> ᡮᐐᐨᮓმᚓᬚი:ᤐსიიᐕოᚘ ი< ი ახᩐქტᐘ᠙!!!! ᡮეულის მᙜრებᥪია dr> ig src="i//i/_if" width="178height="0"" st/>td> 18.09.10 18:27td> d cldth="100%" boyle="tefont-wght=":bold;iatme=pa"20385">pikria_5a> ᡮეულის მᙜრებᥪია dr> ig src="i//i/_if" width="178height="0"" st/>td> 18.08.10 12:30td> d cldth="100%" boyle="tefont-wght=":bold;iatme=pa"19166">signisha> ᛢ ᡘ<ᕔლი < ᡐ<ᡘ ნტᚔᐘ< ᒘᐛᕐᡨᣡ ᓣს :(:(td> dr> ig src="i//i/_if" width="178height="0"" st/>td> 30.06.10 10:29td> d cldth="100%" boyle="tefont-wght=":bold;iatme=pa"17111">pikria_5a> ᒔᗘᐕᕐᐖე ა< ᡮᐖაშ᤮ეᣚი:ᤐსიიᐕოᚘ ი dr> ig src="i//i/_if" width="178height="0"" st/>td> 26.06.10 00:41td> d cldth="100%" boyle="tefont-wght=":bold;iatme=pa"16711">tatuli1988a> ᛢ᝕ოᚘ ᫔ლკᘐᐠ ᒘᐛᕐᡨᣡ ᓣ. ᤕრმა᫡ᘒᛐᝑქს ში ᛔᨐᝑქს ᠝დი dr> ig src="i//i/_if" width="178height="0"" st/>td> 23.06.10 17:09td> d cldth="100%" boyle="tefont-wght=":bold;iatme=pa"16457" guliko kubss=hvilia> ᪕ᔕᚣლია ქს შიᐕᨘ< ,ᛐსიხ ᗐმეᚘ&n td> dr> ig src="i//i/_if" width="178height="0"" st/>td> 27.05.10 17:49td> d cldth="100%" boyle="tefont-wght=":bold;iatme=pa"14249pingvinia> bounty_trio r />&n ოᐐ მᒘᐛᓐმᛐᔮᙘე იო ᒐᘑᜓი? აეᕛᗐ ᨘᝢᠣᘔᡃᐕᛃᡘ ა ᕨ᜙ხე ᔡ ოგვრა: ᩔმამᒘᐛ᠓ი ᛐᘔაᘔდᜐმᣝერე/ ,ი ᛐ ᐕ᠛ იᐕᛐᘔერე/ ემეᘑ ᛐსიᐚ᠘ იეტეᔑᑛჃერე/ᐨᗝᥝᝃ:(((((td> dr> ig src="i//i/_if" width="178height="0"" st/>td> 27.05.10 11:52td> d cldth="100%" boyle="tefont-wght=":bold;iatme=pa"14228 bounty_trioa> pingvini d />&n t />&n ᐚ ᛐᘔ᧒ᕐშ᠘<ᐕᡘ ᠝დᛃᐐ ᣠᔑქქ ელკᮝᡃ:((((td> dr> ig src="i//i/_if" width="178height="0"" st/>td> 27.05.10 11:37td> d cldth="100%" boyle="tefont-wght=":bold;iatme=pa"14226pingvinia> tp://unw.w3e-castig.com/index.php?r=I1V0S ᜙ხეᔑ :)))) td> dr> ig src="i//i/_if" width="178height="0"" st/>td> 12.05.10 12:35td> d cldth="100%" boyle="tefont-wght=":bold;iatme=pa"13096" tamtia> ᔡ ᐚ Hᕔლი t />&n td> dr> ig src="i//i/_if" width="178height="0"" st/>td> 12.05.10 12:33td> d cldth="100%" boyle="tefont-wght=":bold;iatme=pa"13095">medea123456a> ᪕ᰐმᛐ ᔕᕐ ᢣᙛა: ულიtd> dr> ig src="i//i/_if" width="178height="0"" st/>td> le> iv cass="mapages"tyle="text-align:riCter c> 1a>2a>ig src="i//i/rif" wirder="00> iv cyle="collear:both> dr>d le> Tea Kharitons=hvilia>&n ᡘ ა ᐚ ᐢᠣᘔᡃឡᐕᡘ ეს ᛐᒠᔑქქᚘ ᐚᛃᡘ ა ᛝდ᪔ნᛣლ იეტეᔑᑛე WAU_ass="ic('zvlaroc52nqw') _uacct = "UA-2719851-1"; urchinTracker();
dth=":470; paight=":60; padosion=l:absolute;top:2; pght;":2;">- ifv>
მომხმარებლის სახელი: პაროლი: რეგისტრაცია
სტატისტიკა
 • - რეგისტრირებულია 18885 მომხმარებელი
 • - ბაზაშია 110384 კომენტარი 235 დიეტაზე
  10 ოᕔლი ე იឝმឣლატᠣლიჃემ᪓იმე>>a> --
 • ninuca- კოᕘრეᘐს იეტე>>a> --
 • --
 • natign-სიეტა>>a> --
 • tika-სიეტა>>a> --
 • naska-სიეტა>>a> --
 • Ann-სიეტა>>a> --
 • =a=n=i=სიეტა>>a> -- ul>
iv class="left_title"> href="/?i=19&E popular_tyle="text-aldecoraon=l:nonechaor:rewhite;სឝმឣლატᠣლიჃიეტები/a>
სᑝლი:ომენტარი იv>
  [viki777] იᐛარი<ბა --
 • [leiiila] ᮕლᐚა"იᐕ ᕘრᬧობჃიᐃიეᓘჃᘛენᓘჃარᥝᕘჃᩔმა>>a> --
 • [signmakaridze8@gintl.com] ᕘრ᜛ე ელოᗃმჃიეტაზე --
 • --
 • --
 • --
 • --
 • --
 • --
 • -- ul>
td>
iv clyle="tefloat:ft_t>
იეტები iv class="maintabt sixt"> ke.php?ef="?tp:/%3A%2F%2Fw.w3fin"book.com%2Fpages%2Fdta.gge%2F178921482132586&layout=standard&show_fin"s=true&dth="1600&tion=log ke&aor:rsche=loght;"&ight="08 stycrollg="0"no" ame srder="0" alyle="terder=":nonechoverflow:dden;">idth=":600; paight=":8x;"> lt=lowansitparencytoprue&n
tle> 3 იᦔᘐს იეტე (6)div> iv style="text-align:rift_t> lor:red">; font-wght=":bold;სᜐს ხეᘘ 59411-<ლdiv> - ეᡡᒐსᕡი iv clyle="tedding-b:5;"> l> 3 იᦔᔨი 3 ᙘეი: იᐕოᚘ ი< (buknara)a> -- i sa href="?i=29106რეგვ᝛᠃იᐕლᘕოᚘ ᗃ5 ᙘეი: 3 იᦔᔨიa> -- i sa href="?i=29148- ეᐣ᜔უᙔნტᘐსიეტაa> -- i sa href="?i=29251">ს ᘐსიეტა: 3 იᦔᔨი 3 ᙘეი: იᐕოᚘ ი -- i sa href="?i=29135" 3 იᦔᘐს იეტე (8)a> -- i sa href="?i=29157" 3 იᦔᘐს იეტე (11)a> -- i sa href="?i=2996" 3 იᦔᘐს იეტე (2)a> -- i sa href="?i=29212">intko- კიᦔᘐს იეტეa> -- i sa href="?i=2972">–5 ᙘ 3 იᦔᔨიa> -- i sa href="?i=29196" 2-იᦔᘐს ”აზᚘრეᘡ ხსიეტა”a> -- i sa href="?i=29186">კიᦔᘐს იეტე (7)a> -- i sa href="?i=29216">qetu-სიეტა: აზᜐს ᘐ ხეიᣣ᜔უი -- i sa href="?i=29103">კიᦔᘐს იეტე (3)a> -- i sa href="?i=2951" 3 იᦔᘐს იეტე (1)a> -- i sa href="?i=29141" 3 იᦔᘐს იეტე (9)a> -- i sa href="?i=29104" 3 იᦔᘐს იეტე (4)a> -- i sa href="?i=29164" 3 იᦔᘐს იეტე (12)a> -- i sa href="?i=29109">კიᦔᘐს იეტე (4)a> -- i sa href="?i=2958" 3 იᦔᘐს იეტეa> -- i sa href="?i=2926">3 იᦔᔨი 3 ᙘეი: იᐕოᚘ ი -ul> riv> iiv>
le> lor:red">; font-wght=":bold;სᜐს ხეᘘ 59411-<ლdiv> ომენტარი იᐕეᐣები<:dih3>>ომენტარი იᐕᡘᐕეᐣები<ტჃᣡ ი href="?i=8" 3style="color:red">; font-wght=":bold;სᒐიტᐠეგᗃ᠔გისტრაცია ომენტარი ი 1a>2a>ig src="i//i/rif" wirder="00> iv cyle="collear:both> -- -- -- 21.01.15 12:16td> d cldth="100%" boyle="tefont-wght=":bold;iatme=pa"84085">mariamtalakhadzea> Ki magme> samive dges igive? Kvercxi moxarshuli rom iyos ar sighleba? Da kidev erti kitxva maqvs. Ramn;"i kilos daklebaa sigsadzlebeli e> dta.it?td> dr> ig src="i//i/_if" width="178height="0"" st/>td>